Vedtekter

VEDTEKTER for BAD, PARK OG IDRETT per 2021

Stiftet 7. april 1978
Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo
22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997, Trondheim
02.06.1999, Bærum 11.06.2001, Stavanger 17.06.2003,
Skien 03.09.2009, Kristiansand 12. 06.2013, Trondheim 20.05.2019 og sist ved digitalt landsmøte 30.08.2021 .

Organisasjon

Organisasjonens navn er BAD, PARK OG IDRETT (dette erstatter det tidligere navnet; Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg). Alle arrangementer og all profileringer foregår i regi av BAD, PARK OG IDRETT

Formål

BAD, PARK OG IDRETT har som formål å

  • arbeide for vern av naturmiljøet, og gjennom ulike tiltak bidra til best mulig tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
  • samle og spre faglig og allmenn informasjon om denne sektoren i samfunnsplanleggingen.
  • dyktiggjøre faglig personell, så vel teknisk som administrativt, for å ivareta oppgavene innenfor disse fagområdene.
  • ivareta og fremme det faglige miljøet, samt hevde medlemmenes interesser og anseelse.
  • samarbeide med og virke som samordningsorgan for organisasjoner, institusjoner og grupper som har ansvar og/eller interesse for en framtidsrettet utvikling av BAD, PARK
   OG IDRETT
  • arbeide for at kunnskaper om forskningsresultater og utviklingsprosjekter, nasjonale og internasjonale, gjøres kjent i Norge.
  • samarbeide med Kulturdepartementet/Idrettsavdelingen, Kommunenes Sentralforbund og andre sentrale organer som arbeider innenfor BAD, PARK OG IDRETT’s arbeidsområde.

BAD, PARK OG IDRETT skal være partipolitisk nøytral, og skal ikke arbeide med lønnsforhandlinger.

Medlemmer

Som medlemmer opptas:

  • enkeltpersoner med arbeidsoppgaver innen fagområdet park, idrett, bad/svømming og friluftsliv.
  • organisasjoner og institusjoner, anleggseiere, grupper og lag m.m. som arbeider innenfor disse fagområdene.
  • kommuner, fylkeskommuner og statlige organer
  • firmaer og leverandører for bransjen

For kommuner, institusjoner e.l. som tegner flere enn ett medlemskap, betales laveste kontingentsats fra og med medlemskap nr. 2. Enkeltpersoner kan opptas som livsvarige medlemmer ved å betale det 20-dobbelte av gjeldende årlig kontingent. Som æresmedlemmer eller innbudte medlemmer, kan det utnevnes personer som har gjort en særlig innsats for BAD, PARK OG IDRETT. Æresmedlemmer utnevnes av Landsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. Innbudte medlemmer utnevnes av styret.

Medlemmenes rettigheter og plikter

Alle personlige medlemmer og representanter for øvrige medlemmer, har de samme rettigheter og plikter innen BAD,
PARK OG IDRETT.

Kommuner mellom 20.000 – 50.000 innbyggere er representert på landsmøtet med to stemmer. Kommuner over 50.000 innbyggere er representert på landsmøtet med tre stemmer. Øvrige kollektivt tilsluttede medlemmer er representert på landsmøtet med en stemme.

BAD, PARK OG IDRETT’s organer

BAD, PARK OG IDRETT har følgende organer:

  • landsmøtet
  • styret
  • utvalg oppnevnt av styret
  • kontrollkomiteen
  • valgkomiteen

Etter styrets bestemmelser kan det oppnevnes utvalg og seksjoner
med særoppdrag, deres mandat og funksjonstid.

Landsmøtet

Landsmøtet er lagets øverste myndighet, og holdes annet hvert år i perioden mai – september.

I tilknytning til landsmøte skal det arrangeres kurs/konferanser innenfor park, idrett, bad/svømming og friluftsliv.

Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet sendes styret minst 3
måneder før Landsmøtet skal avholdes.

Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene minimum 30
dager før møtet. Landsmøtet er vedtaksført når det er lovlig
innkalt.

Landsmøtets dagsorden skal inneholde følgende poster:

 • godkjenne de frammøtte medlemmer
 • godkjenne innkalling og saksliste/forretningsorden
 • valg av dirigent og 2 sekretærer
 • valg av 2 medlemmer til å godkjenne og underskrive protokoll
 • BAD, PARK OG IDRETT og utvalgenes beretninger
 • BAD, PARK OG IDRETT’sregnskap
 • innkomne forslag
 • hovedlinjer for BAD, PARK OG IDRETT’s virksomhet
 • BAD, PARK OG IDRETT’s budsjettforslag
 • valg til styret i BAD, PARK OG IDRETT:
  leder
  nestleder
  to styremedlemmer og ett varamedlem med idrettsrelaterte oppgaver
  to styremedlemmer og ett varamedlem med parkrelaterte oppgaver
  to styremedlemmer og ett varamedlem med badrelaterte oppgaver

Minst ett av styremedlemmene skal ha lekfaglig kompetanse.

 • kontrollkomité: 2 medlemmer og 1 varamedlem.
 • valgkomité: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 • fastsette tid og sted for neste landsmøte

Leder og nestleder velges separat. Dersom det foreligger flere kandidater foretas skriftlig avstemning. Kun foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som ikke oppfyller dette kravet, regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang,
ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning ansees de valgt som har fått flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Endringer i vedtektene krever minst 2/3 flertall. Andre vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Dersom en eller flere av medlemmene krever det
foretas skriftlig avstemning. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding, regnskap og ved valg av kontrollkomité. Over forhandlingene føres protokoll. Ekstraordinært landsmøte innkalles når det skriftlig forlanges av minst 1/4 av medlemmene, eller når styret finner det påkrevet. Innkalling skjer som for ordinært landsmøte.

BAD, PARK OG IDRETT’s styre

Styret består av leder, nestleder og seks styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme utslaget. Styret sammenkalles så ofte leder eller minst 2 av styremedlemmene finner det nødvendig. Lederen forplikter foreningen.

Styret skal:

  • lede BAD, PARK OG IDRETT i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak
  • forestå foreningens forretninger, herunder anta kasserer og sekretærhjelp
  • behandle og uttale seg om saker som omfattes av BAD, PARK OG IDRETT’sformål. I saker av større viktighet skal saken tas opp på landsmøtet eller forelegges medlemmene til skriftlig uttalelse
  • representere BAD, PARK OG IDRETT utad, eventuelt oppnevne medlemmer som foreningens representanter
  • informere medlemmene om styrets virksomhet
  • forberede og innkalle til Landsmøtet
  • fremme forslag på ny valgkomité til Landsmøtet

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består av 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Komiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i
samsvar med vedtektene og beslutninger.

Valgkomiteen

BAD, PARK OG IDRETT’s valgkomité består av leder, nestleder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Komiteen skal avgi innstilling til landsmøtet om kandidater til følgende verv:

  • leder og nestleder
  • seks styremedlemmer – to fra hvert av utvalgsområdene
  • tre varamedlemmer – et fra hvert avutvalgsområdene
  • 2 medlemmer og 1 varamedlem til kontrollkomiteen

Utvalg

Styret i BAD, PARK OG IDRETT oppnevner selv medlemmer til de faglige utvalg og ad hoc -grupper styret finner det hensiktmessig å ha.

Utvalgenes drift dekkes opp gjennom egne poster i BAD, PARK OG IDRETTs budsjett.

Avdelinger

Det kan opprettes avdelinger/kretslag. Styret gir nærmere
bestemmelser om slike avdelinger.

Vedtektsendringer

Forslag om endring av disse vedtekter må være innsendt styret
minst tre måneder før landsmøtet skal holdes. Styret legger
forslaget fram for landsmøtet sammen med innstilling. For at
vedtektsendring skal være gyldig, kreves et flertall på minst 2/3 av
de avgitte stemmer. På ekstraordinært landsmøte kan det ikke
gjøres vedtektsendringer hvis ikke forslaget før har vært drøftet på
ordinært landsmøte.

Oppløsning

Landsmøtevedtak om oppløsning av BAD, PARK OG IDRETT må
fattes med minst 2/3 flertall, og må stadfestes med 2/3 flertall på
neste landsmøte for å være gyldig.

Blir laget oppløst tilfaller eventuelle midler lignende formål.
Vedtak om dette, og om vilkår for overdragelse, fattes samtidig
med og på samme måte som for oppløsning.

 

Del:

Kommende arrangementer

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.