Det er Norsk Sertifisering som er sertifiseringsorganet til lekeplassutstyrsinspektører: Mer info

Om sertifiseringsordningen

Sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører er en akkreditert sertifiseringsordning. Akkreditert sertifisering er verdensomspennende, dvs. at sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal offentlig akkrediteringsordning (tilsvarende sertifiseringsordninger finnes blant annet i Sverige og Danmark). Et vesentlig grunnlag for å kunne akkreditere en ordning er at den er etablert på et relevant og solid grunnlag, og at den har legitimitet i markedet og bransjeområdet som den gjelder for. Det er etablert en programkomite for denne sertifiseringsordningen som representerer ulike interesseparter, herunder brukere (eiere), leverandører, inspektører, forsikringsselskap og kursholder. Programkomiteens oppgave er blant annet å føre tilsyn med ordningen og sikre en faglig og samfunnstjenlig styring.

Tjenestebeskrivelsens kapittel 1: Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr. Inspeksjonen skal avdekke om utstyret er i samsvar med kravene i gjeldende standarder, NS-EN 1176:2008 Del 1-7 og Del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag .

Sertifiserte inspektører:

Oversikt over sertifisert personell innen lekeplassutstyrinspeksjon

Oversikt over sertifisert personell som tilbyr tjenester innen lekeplassutstyrinspeksjon

Sertifikatinnehaverne innfrir kravene i Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører i henhold til NS-EN 1176, del 1-7 og del 10-11.

Tjenestebeskrivelse for inspektører:

Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr. Inspeksjonen skal avdekke om utstyret er i samsvar med kravene i gjeldende standarder, NS-EN 1176:2017 Del 1-7 og Del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik iht. NS-EN 1176 og skal beskrive sine funn i en rapport, med entydig referanse til relevante punkter i aktuell standard. Vedr. eventuelle andre vurderinger henvises til pkt. 1.2, andre avsnitt.

Tjenestebeskrivelsen angir krav til lekeplassutstyrsinspektørenes forkunnskaper, opplæring, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse. Inspektørens øvrige plikter er også beskrevet.

Tjenestebeskrivelse_Sertifisering_av_lekeplassutstyrsinspektoerer_2019

Årsavgift for inspektører til Norsk Sertifisering er på kr 5.000,- (eks mva)