Mattilsynet sender herved utkast til ny pærebrannforskrift på høring. Forskriften, som vil erstatte dagens forskrift om tiltak mot pærebrann (FOR-2007-04-25-435), innebærer ny soneinndeling, innføring av krav om internkontroll, endring i krav knyttet til reinhold ved flytting av maskiner og utstyr mellom soner og endringer i krav knyttet til forbud mot flytting av bikuber. Forskriften er en soneforskrift og vil bli fastsatt av Mattilsynet.

Høringsbrev, forskriftsutkast, høringsliste og kart som viser ny soneinndeling, ligger også på Mattilsynets internettside: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/ny_forskrift_om_kontrollomraader_for_aa_forebygge_begrense_og_bekjempe_paerebrann_erwinia_amylovora.33955

Høringsinnspill skal sendes inn via samme side. Alle innspillene vil bli offentliggjort samme sted. Høringsfrist: 14. juni 2019.

Kontaktpersoner i Mattilsynet er Hilde Paulsen og Randi Knudsen.

Høringsbrev ny pærebrannforskrift

Utkast til ny pærebrannforskrift

Kart soneinndeling ny pærebrannforskrift